Juhtimissüsteem

Perioodil 28.03.2011 kuni 28.06.2011 toimus Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamise toel OHSAS 18001:2007 (ISO 45001) standardile vastava juhtimissüsteemi väljatöötamine ja juurutamine integreeritult AS Viimsi Keevituse olemasolevasse juhtimissüsteemi.

Tagamaks vastavust nii tellija kui ka ettevõtte poolt püstitatud eesmärkidele ja üldkehtivatele normidele oleme loonud juhtimissüsteemi vastavalt ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 standarditele.

Kinnitamaks edukalt toimivat juhtimissüsteemi omistas Bureau Veritas Quality International (BVQI) meile 26. juunil 2003 a sertifikaadi kütte-, veevarustuse- ja kanalisatsiooni välistrasside ja sisevõrkude paigalduse alal.

AS VIIMSI KEEVITUS kvaliteedijuhtimise, keskkonnajuhtimise ning töötervishoiu ja tööohutusalased juhtpõhimõtted:

 • Iga aastaga arendame ja parendame nii oma juhtimissüsteemi mõjusust kui ka osutatavat teenust
 • Hoidmaks ja jälgimaks oma juhtimissüsteemi ning osutatava teenuse kvaliteeti,  planeerime ja teostame perioodiliselt (vähemalt üks kord aastas) sise-ja välisauditeid
 • Oleme pidevalt koostöövalmis ja kliendikeskne, pakkudes kliendile tema ootustele vastavat ning tähtaegselt valmivat teenust
 • Saastamise vältimiseks kasutame nõuetele vastavat ja võimalikult keskkonda säästvat  ehitustehnikat, kasutame säästlikult materjale ning energia-ja loodusressursse, edendame jäätmete sorteerimist ja toetame materjalide taaskasutust
 • Peame kinni kokkulepetest ja esitatavatest nõuetest ning tagame kõigis oma tegevustes riiklike ja kohaliku omavalitsuse õigusaktide nõuete täitmise
 • Jälgime ja hindame pidevalt tarnijate käitumist ning teeme koostööd vaid positiivse hinnangu saanud tarnijatega
 • Kliendile parema teenuse pakkumiseks ja tööde efektiivsemaks teostamiseks võtame kasutusele kvaliteetsemaid, ohutumaid ja keskkonnahoidlikumaid veevarustuse, kanalisatsiooni sise- ja välisvõrkude, katlamajade ning küttesüsteemide ehituse ja paigaldamise tehnoloogiaid ja tooteid
 • Tõstame järjepidevalt töötajate kvalifikatsiooni, korraldades igal aastal erialaseid ja muid vajalike  koolitusi
 • Tagame töötajatele sobiva ja tervisliku töökeskkonna ning regulaarse tervisekontrolli võimaluse, et ennetada ning vältida vigastusi ja põdurust
 • Perioodiliselt identifitseerime, hindame ning ohjame töötervishoiu ja tööohutuse alaseid riske nii ehitusobjektidel kui ka kontoris
 • Töötervishoiu ja tööohutuse alaseid nõudeid arvestades loome ohutu töökeskkonna töötajatele ja koostööpartneritele
 • Tagame ettevõtte kontrollialal meie tegevusest mõjutatud teiste isikute ohutuse
 • Püstitades uusi VIIMSI KEEVITUSE põhiväärtusi ja –eesmärke, teeme need teatavaks ka ettevõtte töötajatele
© AS Viimsi Keevitus. 2020 | Veevarustuse ja kanalisatsiooni välis- ja sisevõrgud. Sisemised küttesüsteemid