Juhtimissüsteem

Perioodil 28.03.2011 kuni 28.06.2011 toimus Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamise ISO 45001 standardile vastava juhtimissüsteemi väljatöötamine ja juurutamine integreeritult AS Viimsi Keevituse olemasolevasse juhtimissüsteemi.

euroopa liit

Tagamaks vastavust nii tellija kui ka ettevõtte poolt püstitatud eesmärkidele ja üldkehtivatele normidele oleme loonud juhtimissüsteemi vastavalt ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 standarditele.

Kinnitamaks edukalt toimivat juhtimissüsteemi omistas Bureau Veritas Quality International (BVQI) meile 26. juunil 2003 a sertifikaadi kütte-, veevarustuse- ja kanalisatsiooni välistrasside ja sisevõrkude paigalduse alal.

AS VIIMSI KEEVITUS kvaliteedijuhtimise, keskkonnajuhtimise ning töötervishoiu ja tööohutusalased juhtpõhimõtted:

 • arendame ja parendame pidevalt nii juhtimisüsteemi tomivust ja mõjusust kui ka osutatavat ehitusalast teenust
 • hoidmaks ja jälgimaks oma juhtimissüsteemi toimivust ning osutatava teenuse kvaliteeti, planeerime ja teostame perioodiliselt (vähemalt üks kord aastas) siseauditeid ja juhtkonnapoolseid ülevaatusi
 • oleme pidevalt koostöövalmis ja kliendikeskne, pakkudes kliendile tema ootustele vastavat ning tähtaegselt valmivat teenust
 • saastamise vältimiseks kasutame nõuetele vastavat ja võimalikult keskkonda säästvat  ehitustehnikat, kasutame säästlikult materjale ning energia-ja loodusressursse, edendame jäätmete sorteerimist ja toetame materjalide taaskasutust
 • teavitame nii oma töötajaid kui ka koostööpartnereid ettevõtte töötervishoiu ja tööohutuse ning keskkonnahoiu põhimõtetest ja protseduuridest
 • peame kinni kokkulepetest ja esitatavatest nõuetest ning tagame kõigis oma tegevustes riiklike ja kohaliku omavalitsuse õigusaktide nõuete täitmise
 • jälgime ja hindame pidevalt koostööpartnerite käitumist ning teeme koostööd vaid positiivse hinnangu saanud partneritega
 • kliendile parema teenuse pakkumiseks ja tööde efektiivsemaks teostamiseks võtame kasutusele kvaliteetsemaid, ohutumaid ja keskkonnahoidlikumaid veevarustuse, kanalisatsiooni sise- ja välisvõrkude, katlamajade ning küttesüsteemide ehituse ja paigaldamise tehnoloogiaid ja tooteid
 • tõstame järjepidevalt töötajate kompetentsi ja kvalifikatsiooni, korraldades igal aastal erialaseid ja muid vajalike  koolitusi
 • tagame töötajatele sobiva ja tervisliku töökeskkonna ning regulaarse tervisekontrolli võimaluse, et ennetada ning vältida vigastusi ja põdurust
 • identifitseerime, mõõdame ja hindame ning ohjame pidevalt ettevõtte tegevusega kaasnevaid töökeskkonna ohutegureid ja keskkonnaaspekte nii ehitusobjektidel kui ka kontoris
 • kaasame töötajate esindajaid (projektijuhte, tööjuhte, töökeskkonnavolinikku) avatud dialoogi, mis võimaldab meil pidevalt arendada ning parandada oma töökeskkonda ja teenuste kvaliteeti
 • tagame ettevõtte kontrollialal meie tegevusest mõjutatud teiste isikute ohutuse
 • ennetame ja väldime hädaohtlikke olukordi ning tagame nende tekkimise korral tegutsemiseks nii oma töötajatele kui ka koostööpartneritele vajalikud teadmised ja oskused
 • parendame pidevalt töötajate töö-, puhke-ja olmetingimusi ning tööalast heaolu
© AS Viimsi Keevitus. 2020 | Veevarustuse ja kanalisatsiooni välis- ja sisevõrgud. Sisemised küttesüsteemid